ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023

ޤާނޫނު
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2008 ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު
ޤަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 48-އާރު/2020 އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު ގަވާއިދު ނަންބަރު: 53-އާރު/2020 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 48-އާރު/2020، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު) ގަވާއިދު ނަންބަރު: 175-އާރު/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 48-އާރު/2020، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު) ގަވާއިދު ނަންބަރު: 132-އާރު/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 48-އާރު/2020، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު) ގަވާއިދު ނަންބަރު: 120-އާރު/2023 (ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) ގަވާއިދު ނަންބަރު: 131-އާރު/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 120-އާރު/2023، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)