މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ޤާނޫނު
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2008 ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ޤާނޫނު ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު)
ޤަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 3-އާރު/2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު 2024 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 48-އާރު/2020 އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު ގަވާއިދު ނަންބަރު: 53-އާރު/2020 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 48-އާރު/2020، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު) ގަވާއިދު ނަންބަރު: 175-އާރު/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 48-އާރު/2020، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު) ގަވާއިދު ނަންބަރު: 132-އާރު/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 48-އާރު/2020، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު) ގަވާއިދު ނަންބަރު: 120-އާރު/2023 (ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) ގަވާއިދު ނަންބަރު: 131-އާރު/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 120-އާރު/2023، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)