އިންތިޚާބީ ރިޝްވަތުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

އިރުޝާދު
ހުށަހަޅާފަރާތް
ތަފްޞީލް
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް
ހެކި

މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު

  1. މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
  2. މައްސަލައިގެ އަޕްޑޭޓް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  3. ވިސިލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.
  4. މައްސަލައާގުޅޭގޮތުން ދެވެން އޮތް އެންމެ ގިނަ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
  5. މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ހިމަނަން ބޭނުންނަމަ، އިތުރު ކަރުދާސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
  6. ފޯމުގައި ކޮންމެހެން ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު (*) ހިމަނާފައި ނުވަނަމަ ފޯމު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނަށުގެ އިޚްތިޞާޞަށް ނުފެތޭ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

1. މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތްމަޢުލޫމާތުދޭ ފަރާތް (ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ވިސްލްބްލޯކުރަން / މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ބޭނުންނަމަ މިބައި ފުރިހަމަނުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.)
ޖިންސް

ކުރިއަށް ދިޔުމަށް، ނަންބަރު ޔަޤީން ކުރައްވާ

2. މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލް

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް (*) (ގުޅުންހުރި ކުށްތަކުގައި ފާހަގަލާށެވެ.)2.4 ކުށް ކުރުމަށް ކުރި ކަންތައް / ކަން ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ތަފްޞީލު*

(މި ބައިގައި ލިޔާނީ އިންތިޚާބީ ރިޝްވަތުގެ ޢަމަލު ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ތަފްޞީލެވެ. މިގޮތުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ޢަމަލަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެ ޢަމަލު ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރިކަމަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށް ބުނެދޭންވާނެއެވެ.)


2.5 ކުށުގެ ސަބަބުން ނުކުތް ނުވަތަ ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާ*

(މި ބައިގައި ލިޔާނީ ކުށުގެ ޢަމަލަށްފަހު މިހާރުކަން އޮތްގޮތެވެ. ނުވަތަ ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތަކެވެ. މިސާލަކަށް: އިންތިޚާބާގުޅިގެން ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމަށް އެދި ފައިސާ ބެހުމުގެ ސަބަބުން އެ ކެންޑިޑޭޓަށް ވޯޓުލާނެކަމަށް ގިނަބަޔަކު ބުނުން.)

3. ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް / ފަރާތްތައް (ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް/ފަރާތްތަކުގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު އެނގޭ މިންވަރަކުން ހިމެނުމަށް)

(+ މި ބައިގައި ބަޔާންކުރާނީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ހަރަކާތްތެރިވި ހައިސިއްޔަތެވެ. މިސާލަކަށް؛ ކެންޑިޑޭޓް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓްގެ މަންދޫބު ނުވަތަ ޕާޓީގެ މެންބަރެއް)

4. މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ މީހުންނާއި ހެކި ޤަރީނާ

4.1 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ ފަރާތްތައް

4.2 މައްސަލައާގުޅޭ އެއްވެސް ހެއްކެއްވާނަމަ ތިރީގައި ލިސްޓު ކުރުމަށްފަހު މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާށެވެ.

ފައިލް އަޕްލޯޑު ކުރެއްވުމަށް